Գործակալի լիազորություններ

Գործակալի լիազորություններ

  1. Ապահովագրական գործակալի պայմանագրով Գործակալը` Ապահովագրողի կողմից վարձատրության դիմաց, լիազորվում է իրականացնել Օրենքով սահմանված կարգով ապահովագրական միջնորդային գործունեություն` այն է Ապահովագրողի հանձնարարությամբ կամ իր առաջարկությամբ, Ապահովագրողի անունից և վերջինիս հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները.

1.1  Ապահովագրության պայմանների պատշաճ ներկայացում հավանական Ապահովադիրներին

1.2  Ապահովագրության պայմանագրերի (Վկայագրերի) կնքման նախապատրաստական աշխատանքների, այդ թվում` ապահովագրական խորհրդատվության իրականացում

1.3  Ապահովադիրների և Ապահովագրողի միջև ապահովագրության պայմանագրերի (Վկայագրերի) կնքման կազմակերպում

1.4 Ապահովագրության պայմանագրերի կատարման օժանդակում, ներառյալ ապահովագրավճարների հավաքագրման իրականացում կամ վերահսկում

  1. Ապահովագրական գործակալի պայմանագրով Գործակալը լիազորվում է ապահովագրական միջնորդային գործունեություն իրականացնել միայն հետևյալ ապահովագրության դասերով.

2.1 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն (ներառյալ` արդյունաբերական վնաս և մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք բերված հիվանդություններ)

2.2 Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (բացառությամբ երկաթուղային)

2.3 Փոխադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրություն

2.4 Հրդեհից և բնական աղետներից  ապահովագրություն

2.5 Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն

2.6 Առողջության ապահովագրություն

2.7 Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների (նաև` բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն

2.8  Աջակցության ապահովագրություն, որը ծածկում է ճանապարհորդության մեջ կամ իրենց մշտական բնակության վայրից հեռու գտնվող անձանց աջակցության տրամադրումը

2.9  Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրություն (պատասխանատվության բոլոր այն տեսակները, որոնք ներառված չեն Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-ից 12-րդ կետերով նախատեսված դասերում)

2.10 Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն

  1. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ գործակալի միջոցով կնքվող ապահովագրական պայմանագրերի հաշվեգրված Ապահովագրավճարների առավելագույն թույլատրելի քանակը մեկ ամսվա ընթացքում կազմում է 20 000 000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ իրավաբանական անձ գործակալի դեպքում 40 000 000 (քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ:
  1. Գործակալն իրավունք չունի յուրացնել հավաքագրված ապահովագրավճարները:


Թարմացված է` 20.03.23 12:50